Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Podatki w Czechach - Biuro w Czechach
Home » Firma w Czechach » Podatki w Czechach

Podatki w Czechach

podatki_w_czechach

Podatki w Czechach należą do jednych z niższych w Europie. Do podstawowych podatków płaconych w Czechach należą:

 • Podatek od osób fizycznych
 • Podatek od osób prawnych
 • Podatek VAT
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek drogowy

Podatek w Czechach od osób fizycznych

Podatnicy podatku

Podatnikami podatku od osób fizycznych są osoby fizyczne. Z punku widzenia określenia obowiązku podatkowego oraz sposobu zapłaty podatku, istotny jest podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych.

Rezydentami podatkowymi są osoby, które mają miejsce zamieszkania lub zwykle przebywają na terytorium RCz przez co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym, za wyjątkiem studiów lub leczenia. Rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy tzn., że opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez nich dochody zarówno w Czechach jak i za granicą (również w Polsce).

Nierezydentami podatkowymi są osoby, których na podstawie określonych wyżej kryteriów nie można uznać za rezydentów. Osoby te mają ograniczony obowiązek podatkowy tzn., że opodatkowaniu podlegają dochody, które osoby te uzyskują wyłącznie ze źródeł na terytorium RCz.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są:

 • dochody z czynności zależnej (wynagrodzenia) oraz korzyści płynące z pełnionych funkcji,
 • dochody z działalności gospodarczej oraz z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej,
 • dochody kapitałowe,
 • dochody z wynajmu,
 • pozostałe dochody (np. korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych).

Dochód mogą stanowić zarówno środki pieniężne, jak też niepieniężne uzyskane również w drodze wymiany.

Dochody nie podlegające opodatkowaniu są szczegółowo omówione w § 4 UPD. Należą do nich wynagrodzenia z umów i porozumień o pracę nie przekraczające 6.000 CZK u jednego pracodawcy, emerytury, renty, odszkodowania, niektóre przychody ze sprzedaży majątku  ruchomego i nieruchomego, wygrane w konkursach i na loteriach, w określonych przypadkach przychody z tytułu prac jako au-pair itp.

W celu właściwego rozliczenia podatku należy zapoznać się szczegółowo z UPD i z przepisami powiązanymi, ponieważ dotrzymanie wyznaczonych terminów, jest warunkiem zwolnienia z opodatkowania

Zeznanie podatkowe, okres rozliczeniowy w Czechach

Zeznanie podatkowe składa osoba fizyczna, której przychody w danym roku podatkowym przekroczyły 15.000 CZK o ile nie są to przychody zwolnione z podatku lub przychody opodatkowane odrębną stawką (np. dywidendy, udziały w zyskach spółek z o.o., oprocentowania wkładów bankowych itp.) Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług doradcy podatkowego zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić należny podatek do 31 marca roku następnego po roku podatkowym. Jeżeli w jego imieniu rozliczenia z fiskusem prowadzi doradca podatkowy, obydwie te czynności należy wykonać najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi wynagrodzenie brutto pracownika włącznie z przychodami niepieniężnymi, pomniejszone o przychody nie objęte opodatkowaniem oraz zwolnione z podatku i powiększone o należną kwotę ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego płaconego przez pracodawcę.

Stawka podatkowa od osób fizycznych w Czechach

 

W 2014 roku podstawa podatkowa od osób fizycznych  w Czechach wynosi 15%

 

Kwoty nie podlegające opodatkowaniu

Na podstawie § 15 ustawy, od podstawy opodatkowania można odliczyć tzw. nie podlegające opodatkowaniu części podstawy. Należą do nich oprocentowania kredytów udzielonych na potrzeby mieszkaniowe wg odrębnych przepisów (maksymalnie do 300.000 CZK), darowizny w wysokości łącznej co najmniej 2% i co najwyżej 10% podstawy opodatkowania, składki na dodatkową emeryturę w wysokości co najmniej 6.000 CZK i co najwyżej 12.000 CZK, składki na ubezpieczenie na życie do wysokości 12.000 CZK, składki z tytułu członkostwa w związkach zawodowych do wysokości 3.000 CZK.

Kwota do odliczenia na każdego podatnika w roku 2014 wynosi 24 840 CZK

 Podatek od działalności osób fizycznych w Czechach

Podstawą do ustalenia podstawy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolne zawody, jest ewidencja księgowa lub podatkowa. Podatnicy, którzy nie prowadzą ewidencji księgowej mogą skorzystać z ryczałtu rozliczeniowego tzn. że do obliczenia podstawy opodatkowania, od sumy przychodów (wykazywanych w ewidencji podatkowej), odlicza się koszty wg stawek procentowych określonych w ustawie. W 2013 roku obowiązują następujące stawki kosztów ryczałtowych:

 • 80% przychodów w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie produkcji rzemieślniczej,
 • 60% przychodów z działalności gospodarczej,
 • 40% przychodów przy innych rodzajach działalności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub przychodów z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (zawodowi sportowcy, artyści, biegli, tłumacze, syndycy masy upadłościowej itp.),
 • 30% przychodów wspólników spółki jawnej lub komplementariusza spółki komandytowej,
 • do 30% przychodów z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej

 Podatek w Czechach od osób prawnych

Podatnicy podatku od osób prawnych

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby, nie będące osobami fizycznymi, a więc:

 • osoby prawne – podmioty gospodarcze wpisane do rejestru handlowego,
 • instytucje posiadające osobowość prawną, które nie są założone lub powołane w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. podatnicy, mający na terytorium RCz swoją siedzibę lub miejsce swego kierownictwa, pod którym rozumie się adres miejsca, z którego podatnik jest zarządzany, mają obowiązek podatkowy dotyczący zarówno przychodów uzyskiwanych ze źródeł na terytorium RCz, jak też z przychodów uzyskiwanych za granicą.

Podatnicy, nie mający na terytorium RCz swojej siedziby, mają obowiązek podatkowy tylko od przychodów pochodzących ze źródeł na terytorium Republiki Czeskiej.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania są: przychody z wszelkiego rodzaju działalności oraz gospodarowania wszelkimi składnikami majątkowymi (np. przychody ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych). W przypadku podatników, którzy nie są założeni lub powołani w celu prowadzenia działalności gospodarczej, przedmiotem opodatkowania są przychody z pozostałej działalności, przychody z reklam, czynszów, itp.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi różnica, o którą przychody, za wyjątkiem przychodów, które nie są przedmiotem podatku oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania, przewyższają wydatki (koszty), przy uwzględnieniu ich merytorycznej i czasowej przynależności do danego okresu rozliczeniowego.

Księgowy wynik finansowy przed opodatkowaniem pomniejsza się o przychody nie będące przedmiotem opodatkowania (np. przychody uzyskane z tytułu darowizn i spadków), o przychody zwolnione z podatku, (np. określone ustawą przychody z działań proekologicznych), o przychody opodatkowane specjalną stawką podatkową, a powiększa się o koszty, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (np. wydatki na reprezentację, wynagrodzenia dla członków organów statutowych oraz innych organów osób prawnych, wydatki na nabycie majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, gruntów itp.)

 Stawka podatkowa od osób prawnych w Czechach w 2014 roku wynosi 19%

 

Podatek w Czechach – VAT (DPH)

Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT

Zgodnie z § 2 ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów lub odpłatny transfer nieruchomości lub przeniesienie praw do nieruchomości na aukcji przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RCz,
 • odpłatne świadczenie usług przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RCz,
 • odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zrealizowane w RCz przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub osobę prawną, która nie została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jak też odpłatne nabycie nowego środka transportu z innego kraju członkowskiego przez osobę nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • import towarów z miejscem realizacji na terytorium RCz

Rejestracja podatników VAT w Czechach

Osoba podlegająca opodatkowaniu z siedzibą, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej lub zakładem na terenie RCz, której obroty przekroczyły limit 1.000.000 CZK w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, ma obowiązek rejestracji do podatku VAT w ciągu 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym limit przekroczono. Osoba ta staje się płatnikiem VAT od pierwszego dnia trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit (§ 94 ustawy). Jeżeli osoba podlegająca opodatkowaniu nie spełni obowiązku rejestracyjnego, ma obowiązek zapłaty na rzecz organu podatkowego kwoty w wysokości 10% z przychodów podlegających opodatkowaniu, od których nie naliczono podatku VAT. Całkowita suma sankcji liczona jest od daty, kiedy osoba podlegająca opodatkowaniu miała stać się płatnikiem VAT, do dnia, kiedy stała się płatnikiem na podstawie decyzji organu podatkowego. Sankcja ta nie jest karą i można ją wliczyć do kosztów podatkowych.

Zwolnienie z podatku VAT w Czechach

Osoba podlegająca opodatkowaniu, mająca siedzibę lub oddział na terytorium RCz jest zwolniona z podatku, jeżeli jej obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie osiągnęły limitu 1.000.000 CZK. Pod pojęciem obrotu rozumie się przychody z operacji podlegających opodatkowaniu za wyjątkiem operacji, które są zwolnione z podatku bez prawa do odliczenia.

Okresy podatkowe

 •  kwartał kalendarzowy – jeżeli obroty płatnika za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 10.000.000 CZK,
 • Podatnik, którego obroty za poprzedni okres osiągnęły wysokość co najmniej 2.000.000 CZK, może wybrać miesiąc kalendarzowy jako okres podatkowy i zmianę tę zgłosić organowi podatkowemu.

Zmiany okresu podatkowego

Zmiany okresu podatkowego z kwartalnego na miesięczny lub z miesięcznego na kwartalny, podatnik ma prawo dokonać najwcześniej z początkiem następnego roku podatkowego. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego o zmianie okresu podatkowego, najpóźniej do 31 stycznia bieżącego roku kalendarzowego.

Deklaracja podatkowa

Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w ciągu 25 dni od zakończenia okresu podatkowego. Podatek należy zapłacić w terminie określonym dla złożenia deklaracji podatkowej.

Zwrot nadpłaty podatku

Jeżeli w wyniku nadmiernego odliczenia powstanie podlegająca zwrotowi nadpłata, jest ona zwracana podatnikowi bez konieczności składania wniosku w ciągu 30 dni od wymierzenia nadmiernego odliczenia.

Wyrejestrowanie podmiotu podatkowego

Jeżeli obroty płatnika podatku VAT za okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekroczą wartości 1.000.000 CZK, podatnik może złożyć wniosek o wyrejestrowane z podatku VAT; najwcześniej jednak po upływie jednego roku od daty zarejestrowania.

 Stawki podatku VAT  w Czechach w 2014r.

Podstawowa – 21%

Obniżona – 15%

Podatki w Czechach – prawo

Ustawa o podatku

Ustawa o DPH (VAT)

Ustawa o podatku drogowym

Ustawa o podatku od nieruchomości

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History