Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Jak założyć oddział firmy w Czechach - Biuro w Czechach
Home » Firma w Czechach » Jak założyć oddział firmy w Czechach

Jak założyć oddział firmy w Czechach

Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RCz za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej „organizační složka“ tj. zakładu czy oddziału. W celu prowadzenia oddziału osoby zagranicznej należy postępować zgodnie z czeskimi przepisami prawnymi, które regulują ich zakładanie. Przepisami tymi są: ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej z późn. zm. (Zákon o živnostenském podnikání) oraz ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy z późn. zm. (Obchodní zákoník).

Oddział osoby zagranicznej, powołany na podstawie ww. przepisów ma takie same prawa i obowiązki jak którakolwiek inna czeska osoba prawna, mimo że nie posiada osobowości prawnej. Stanowi jednak samodzielnie działającą, wyodrębnioną majątkowo i księgowo jednostkę organizacyjną, zobowiązaną do pełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z czeskiego prawa dot. działalności gospodarczej. Od spółek prawa handlowego różni się tym, że nie wnosi się kapitału zakładowego, używa firmy swego założyciela z dodatkiem „Organizační složka“ oraz nie powołuje osoby sprawującej zarząd (jednatel), lecz mianuje kierownika oddziału (vedoucí Organizační složky).

Do założenia oddziału niezbędna jest decyzja zarządu osoby zagranicznej o jego powołaniu, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej „Živnostenský úřad“ oraz wniosek o rejestrację w sądzie rejestrowym w Rejestrze handlowym.

W przypadku oddziałów osób zagranicznych z krajów UE do RH wpisuje się:

a) firmę oddziału – nazwę handlową założyciela z dodatkiem „Organizační složka“;

b) siedzibę oddziału na terytorium RCz;

c) przedmiot działalności oddziału zgodnie z ewidencją gospodarczą „Živnostenský úřad“;

d) prawo, wg którego prowadzi działalność osoba zagraniczna;

e) nazwę oraz nr rejestru, w którym osoba zagraniczna jest zarejestrowana;

f) firmę oraz formę prawną osoby zagranicznej, jej przedmiot działania;

g) dane nt. organu statutowego osoby zagranicznej w zakresie określonym w przepisach prawnych;

h) dane nt. kierownika jednostki organizacyjnej (oddziału, zakładu) powołanego w RCz oraz miejsca jego zamieszkania, w zakresie określonym w przepisach prawnych;

Kierownik oddziału jest przedstawicielem założyciela na terytorium RCz. Może nim być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Ta sama osoba może być członkiem zarządu osoby zagranicznej oraz kierownikiem jej oddziału w Czechach.

Odziały osób zagranicznych prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość wg przepisów czeskich. Przepisy czeskie zezwalają na zaliczenie kosztów przedsiębiorstwa macierzystego, ponoszonych w związku z działalnością oddziału za granicą w kosztach tego oddziału lub podział ogólnego zysku brutto pomiędzy przedsiębiorstwem macierzystym, a jego oddziałami zagranicznymi.

Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Warszawie dnia 13 września 2011 r., nie wymagają rejestracji w formie oddziału (zakładu) osoby zagranicznej, następujące formy działalności:

a) roboty budowlane, konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne oraz czynności nadzorcze z nimi związane, jeśli okres ich prowadzenia trwa krócej niż dwanaście miesięcy;

b) świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub małżeńskie, jeżeli okres ich świadczenia nie przekracza sześciu miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie;

c) użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

d) utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostawy;

e) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przetwarzania przez inne przedsiębiorstwo;

f) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

g) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celach prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

h) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia jakichkolwiek rodzajów działalności wymienionych w literach c) – g), pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History