Home » firma Czechy » Dotacje 2014 – 2020 w Czechach jak będą wyglądały

Dotacje 2014 – 2020 w Czechach jak będą wyglądały

Kwota środków, które Republika Czeska uzyska z Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 to20,5 mld €, jest mniejsza od obecnej perspektywy, gdzie kwota ta była równa 26,7 mld €. Ze względu na opóźnienia w negocjacjach związane przede wszystkim z późnym terminem przyjęcia przez Parlament Europejski budżetu wieloletniego nowe środki na pewno nie zostaną uruchomione wcześniej niż w połowie bieżącego roku. W pierwszej kolejności będą z nich mogły skorzystać głównie gminy jak i urzędy państwowe. Ze względu na procedury nowe środki dla przedsiębiorców raczej nie zostaną uruchomione wcześniej niż na przełomie 2014/2015 roku.

Składanie wniosków na terenie Czech, powinno być w nowej perspektywie łatwiejsze. Przede wszystkim ma być bardziej ujednolicona procedura aplikowania, przygotowywana przez urząd centralny. Postanowiono też odchudzić liczbę programów z 26 do 18 z czego 7 programów to programy współpracy transgranicznej. Nas z tych 7 programów interesuje tylko 1 współpraca polsko – czeska.

W ramach programów ogólnokrajowych następcą programu Przedsiębiorczość i Innowacje będzie program na rzecz Konkurencyjności i innowacji. Ma przede wszystkim skoncentrować się na innowacyjnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury stworzonej w ramach perspektywy 2007 -2013.  Wydatki zostaną skierowane na Inwestycje w zaawansowane technologie, a nie w  budowę infrastruktury dla przedsiębiorstw. Najogólniej mówiąc, środki mają być przeznaczone na komercjalizację innowacyjnych produktów. Środki zostaną również przeznaczone na łączenie małych i średnich przedsiębiorstw i promowanie współpracy w ramach klastrów. Główne założenia nowego programu to:

 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój biznesu o niezbędną infrastrukturę w celu wykorzystania badań naukowych i rozwoju, wdrażania innowacji;
 • Rozwój otoczenia biznesu poprzez wzmocnienie usług umiejętności biznesowych w tym wdrażanie nowych produktów na rynek, patenty;
 • wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw, umiędzynarodowienie działalności;
 • wspierania zrównoważonego i innowacyjnego zarządzania energią i innowacji w produkcji energii odnawialnej.

W porównaniu do poprzedniego programu operacyjnego zostanie wzmocniony nacisk na:

 • łączenie powiązań na styku biznes nauka, zarówno z instytucjami naukowymi jak i edukacyjnymi;
 • skoncentrowanie nakładów  inwestycyjnych na budowę i wdrożenie zaawansowanych technologii;
 • wzmocnienie projektów we współpracy łączących kilku przedsiębiorstw – klastry,  ale także łączących myśl małych i średnich przedsiębiorstw z potencjałem dużych przedsiębiorstw, penetracja globalnych sieci dystrybucji.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez poszczególne kraje (województwa)  nadal dostępne, będą środki, takie jak:

 • rozwój przedsiębiorczości  – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i firm rozpoczynających działalność, zwłaszcza w regionach dotkniętych strukturalnym bezrobociem, ale także innych regionów słabiej rozwiniętych;
 • wzrost oparty na innowacji – wykorzystanie zrównoważonego rozwoju i istniejącej infrastruktury,  innowacji dla wsparcia sektorowego klastrów innowacyjnych;
 • zrównoważonego zarządzania energią – promowanie innowacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw;
 • infrastruktura ICT – zapewnienie dostępności komunikacji elektronicznej i rozwoju infrastruktury informatycznej, a także zabezpieczenie sieci i infrastruktury przedsiębiorstw  przed awariami i zabezpieczenie przed atakami.

Z programów międzypaństwowych zostaje program współpracy Polsko – Czeskiej w ramach poszczególnych Euroregionów. Dofinansowania, w ramach tego działania w głównej mierze skierowane są dla instytucji samorządowych, ale także fundacji i stowarzyszeń.

Poza programem rozwoju regionalnego, będą oczywiście fundusze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie dla organizacji rządowych i pozarządowych w czterech głównych dziedzinach:

 • Pomoc na rynku pracy
 • Programy socjalne głównie dla osób tzw. wykluczonych ze społeczeństwa
 • Rozwój zdrowia
 • Instytucjonalne w głównej mierze na rozwój e-urzędów

Ostatnim omawianym programem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. O ile na terenie Polski w ramach tego programu można było otrzymać atrakcyjne dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej lub dla rozwój mikroprzedsiębiorstw skierowane dla przedsiębiorstw nie związanych z rolnictwem o tyle w Republice Czeskiej, program ten skierowany głównie dla rolników i gmin wiejskich.

Poziom dofinansowania zgodnie zaakceptowaną mapą pomocy regionalnej dla Republiki Czeskiej na lata 2014 – 2020 będzie wynosił dla wszystkich regionów 25%. Pomoc to odpowiednio zostanie zwiększona o 10% dla średnich przedsiębiorstw, a dla mikro i małych o 20%. Maksymalnie więc w ramach pomocy regionalnej będzie mogła mała firma uzyskać 45% refundacji poniesionych kosztów w ramach projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History